1065 BRG Liggande 230x45
#kunskapochkontakter 82 fb 83 in 84 tw 86 ig
3953 G%c3%b6teborg Lilla Bommen 2
Välkommen till vårt omvärldsbrev kring elektrifierade transporter!
Med ett utskick en gång i månaden vill vi spegla utvecklingen för elektrifieringen av transporter som sker i och kring städer runt om i världen. En omställning som har bäring på många av stadens verksamheter och som kräver samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv. Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet ska ske i samverkan med berörda nämnder i staden, och i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. Är du som företagare intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!

Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar som följer av en ökad urbanisering. Det möjliggör också att Göteborg, med sitt starka fordonskluster, bibehåller sin starka internationella position inom elektrifierade transporter och energilösningar.

Utmaningarna till följd av klimateffekterna har aldrig varit större. Vi behöver arbeta både snabbt och klokt. Tillsammans gör vi omställningen möjlig!

/Per, Anne, John, Madeleine och Spyros
Fordon & Transport, Business Region Göteborg
Näringsliv 
AB Volvo har mål om 100 procent fossilfritt 2040 
På Volvos digitala kapitalmarknadsdag i november presenterade VD Martin Lundstedt företagets mål om fossilfria fordon. Volvo Group ska nå en nivå på 35 procent elfordon 2030 och till 2040 ska alla fordon som säljs ska vara helt fossilfria. Det ska i huvudsak åstadkommas med batterifordon och bränslecellsfordon, och till en mindre del med biogas. (Se ca 40 min in) Se kapitalmarknadsdagen här >>
Nytt samarbete om bränslecellslastbilar
Lastbilstillverkarna Volvo, Daimler Truck och Iveco har slutit avtal med drivmedelsaktörerna Shell och OMV att samverka för storskalig användning av vätgas i EU. Aktörerna tänker sig gradvis introducera fordon och tankställen med utvalda kunder. Senare ska flottor kunna användas regionalt längs europeiska högkapacitetskorridorer och vätgaskluster ska gradvis kopplas samman. Läs mer >>
Elmotorer ska byggas i Skövde
Volvo Cars förbereder sig för en ökande andel eldrivna modeller. Volvos anläggning i Skövde gör idag motorer och mildhybrider för framdrivning till bilindustrin. Volvo Cars har meddelat att man kommer börja montera elmotorer i Skövdefabriken om några år och senare även tillverka elmotorer. Läs mer >>
4286 D2Z Signatory Social Graphic 070620 640x640transp
I GÖTEBORG:
Business Region Göteborg går med i Drive to Zero
Business Region Göteborg är glada att meddela att vi har gått med i CALSTARTs Drive to Zero-program, ett strategiskt internationellt initiativ som syftar till att katalysera tillväxten av utsläppsfria kommersiella fordon. Genom Drive to Zero kommer vi att arbeta med ett globalt team av ledande innovatörer inom hållbara transporter för att dela bästa praxis, verktyg, idéer, utmaningar och segrar, allt med det gemensamma syftet att maximera ren luft, klimat och ekonomiska fördelar som dessa fordon ger. Läs mer >>
Stadsplanering och styrmedel
Stockholm bygger ut laddning för gatuparkerare
Stockholms politiker har satt upp som mål att få till stånd 2 000 publika laddpunkter vid gatuparkeringar till år 2022. Man vill också att det kommunägda Stockholms parkering ska ha etablerat 2 000 publika laddpunkter i garage. Idag finns 1 700 sådana laddpunkter i Stockholm. Som ett sätt att nå målen har staden kartlagt lämpliga områden, så kallade laddgator och tagit fram en handledning för laddföretag som vill agera i utpekade områden. Läs mer >>
Se webbinarium om Stockholm stads arbete med laddning här >>
Kommande skärpta krav på laddning vid bostäder och andra byggnader
Sedan maj 2020 finns krav på att fastighetsägare ska förbereda för viss laddning vid nybyggnation och ombyggnader. Men redan i april gav regeringen i uppdrag åt Boverket att utreda skärpta krav. Regeringen föreslår att alla parkeringar som byggs om eller nytt med fler än fem platser ska förberedas för laddning och en femtedel ska förses med laddare. Läs mer >>
Förbud utreds mot bilar med förbränningsmotor 
Som en del av januariöverenskommelsen har den svenska regeringen tillsatt en utredning om möjligheterna att fasa ut fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna. Utredningen tittar på förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud och hur fordon som drivs på förnybara drivmedel och laddhybrider ska kunna undantas. Man ska också titta på om Sverige kan initiera motsvarande förbud på EU-nivå. Utredningen skulle vara klar i februari nästa år men har fått förlängt till juni. Läs mer >>
4282 El Laddstation 1 640x640transp
I GÖTEBORG:
Fler laddställen i centrala Göteborg
Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkerings AB fortsätter bygga ut möjligheten att ladda elbil. Under hösten och vintern etableras 500 nya laddpunkter i Göteborg. Med tidigare utbyggnad blir detta över 1 000 laddplatser till göteborgarna. Man fokuserar på parkeringsytor används av arbetspendlare och besökare dagtid. Nattetid kan sådana laddpunkter användas av boende. Man fokuserar på centrala delar av staden där efterfrågan är störst. Laddningen är lastbalanserad så att besökaren minimum får 2 kW effekt och maximalt 22 kW. Läs mer >>
Infrastruktur och tillgänglighet
EU:s gröna giv driver fordonsutvecklingen
Europeiska rådet har antagit en så kallad grön giv (”green deal”) som en del av EU:s budget för de kommande åren. Målsättningen är att EU ska minska klimatpåverkan med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och vara klimatneutralt 2050. I EU-kommissionen underlag påpekar man att kraven på fordon behöver skärpas och att andelen nollutsläppsfordon behöver öka om målet ska kunna nås. Den gröna given kommer sannolikt kräva att EU skärper koldioxidkraven på fordon och det lär också bli fler insatser kring laddinfrastruktur och vätgas.

Läs beslutet här >>
Läs EU-kommissionens underlag här >>
EU:s fordonskrav vid offentlig upphandling skärps 2021
EU:s direktiv ”om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon” innebär att offentliga upphandlare måste ställa vissa miljökrav vid upphandling av fordon, avfallstransporter och kollektivtrafik. I augusti 2021 skärps kraven, som är specifika för varje medlemsland. För Sverige är de nya kraven att högst 38,5 procent av personbilarna i en upphandling släppa ut högst 50 gram koldioxid per km (i praktiken laddhybrider eller elbilar). Från 2026 skärps kravet till 0 gram, alltså elbilar. För bussar är kravet att minst 45 procent (från 2021) och 65 procent (från 2026) ska vara antingen biobränsledrivna eller eldrivna, varav minst hälften el. Motsvarande krav på lastbilar är 10 respektive 15 procent. Läs mer >>
Tyskt coronastöd till elfordon och laddinfrastruktur
En del av Tysklands gröna räddningspaket för att lindra ekonomiska effekter av corona styrs mot elektrifiering. Landet ska använda uppåt 5 miljarder euro på laddinfrastruktur, bidrag till fordonsinköp och batteriutveckling. Det nationella stödet till inköp av elbilar ökas från 3 000 till 6 000 euro, utöver tillverkarens stöd på max 3 000 euro. Man kommer också införa krav på obligatorisk laddutrustning vid bensinstationer. Läs mer >>
Mer el och biogas i fordonen 2030
Myndigheten Trafikanalys gör återkommande bedömningar av fordonsflottans utveckling i Sverige. I deras senaste prognos bedöms andelen laddbara bilar i nyförsäljningen kunna ligga runt 60 procent år 2030. I så fall bedöms ungefär en fjärdedel av bilarna i trafik vara laddbara vid den tidpunkten. Gasbilarna bedöms ligga stabilt på ett par procent. Laddbara lastbilar bedöms kunna utgöra en tredjedel av nyförsäljningen och ytterligare tio procent kan vara gasdrivna, medan 60 procent av bussarna kan vara eldrivna och 15 procent biogasbussar till 2030. Bedömningarna är osäkra eftersom utsagor från olika prognosmakare och fordonstillverkare varierar kraftigt. Läs mer >>
Andelen laddbara bilar ökade under 2020
Andelen laddbara bilar i nyförsäljningen ökar. Under årets tre första månader stod laddbara personbilar för 27 procent av landets nyregistreringar. Den andelen ökade till 35 procent de tre senaste månaderna. Från januari till november utgjorde laddhybrider 21 procent och fullelektriska 8 procent. Motsvarande siffror för Västra Götaland är 15 procent laddhybrider och 10 procent elbilar. I Göteborgs kommun var andelarna 16 respektive 12 procent. Andelen fullelektriska bilar är alltså jämförelsevis hög i Göteborg. Gasbilar stod under samma period för 1,2 procent av registreringarna nationellt och i regionen och 0,8 procent i Göteborgs kommun. Läs mer >>
EU-kommissionen föreslår nytt batteridirektiv
Den 10 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning för insamling och återvinning av batterier. Reglerna kommer bland annat omfatta elfordon. Enligt förslaget måste alla elfordonsbatterier samlas in för återvinning och man föreslår olika ambitionsnivåer för värdefulla material som kobolt, litium, nickel och bly. Förordningar beslutas av EU-organ och gäller automatiskt i alla medlemsländer. Läs mer >>
4280 El Bil 1 640x640transp
I GÖTEBORG:
Enklare för boendeparkerare att ladda bilen
Från 1 april kan de som har trafikkontorets boendeparkering använda sitt tillstånd som betalning för parkering när de laddar bilen på utvalda anläggningar hos Parkering Göteborg. Pilotprojektet pågår ett år och är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg. Läs mer >>
Praktiska tillämpningar
Eways granskar 2021 års elbilar
Företaget Eways har gått igenom modellerna av nya av laddbara bilar som introduceras i Sverige under 2021. De listar ett fyrtiotal modeller i olika prisklasser och utföranden. Deras lista har allt från teslautmanare till budgetbilar med små batterier. Läs mer >>
Renhållningstransporter med bränslecellsfordon i Göteborg
Sedan något år rullar en eldriven Scanialastbil med bränsleceller i Göteborg. Det Göteborgsbaserade företaget Powercell, som utvecklar bränsleceller, ingår nu i ett projekt med bland andra Renova för att utöka med ytterligare ett fordon. För närvarande fokuserar projektet på att arrangera ett nytt tankställe för fordonen. Läs mer >>
4295 Bil Volvo 1 640x640transp
I GÖTEBORG:
Ny fordonsupphandling klar – bereder väg för elektrifiering
Göteborgs Stads Leasing har under året genomfört en ny fordonsupphandling av personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Upphandlingen ger förutsättningar och möjlighet för stadens förvaltningar och bolag att göra omställningen till fossilfria transporter. Från och med 2021-01-03 börjar de nya ramavtalen gälla. För att nå Stadens mål om en fossilfri kommunal fordonsflotta 2023, kommer el- och gasbilar att erbjudas för personbilsklasserna. För lätta lastbilar finns el-, gas och HVO100 alternativ. Läs mer >>
4300 G%c3%b6teborg Gustav Adolfs Torg 1 640x640transp
I GÖTEBORG:
Utsläppsfria bygg och anläggningsplatser
Tillsammans med flera av stadens byggande bolag och förvaltningar har Business Region Göteborg drivit projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Genom samverkan och dialog med marknaden har projektet tagit fram fem rekommendationer på upphandlingskrav för att skapa utsläppsfria bygg− och anläggningsplatser. Nu ska kraven testas och utvecklas i upphandlingar. Först ut är Göteborgs Hamn som satsar på ett pilotprojekt under 2021. Läs mer >>
På gång
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.
13-14 JAN Transportforum 2021
Arrangeras av VTI
20 JAN Webbinarium ”Tjänstebilsmarknadens betydelse för klimatomställningen”
Arrangeras av Bil Sweden
22 JAN Informationsmöte om Energimyndighetens nya satsning på biobaserade lösningar för energi- och klimatomställningen
Arrangör Energimyndigheten
3 MARS Digitalt lunchseminarium ”Hur kan vi bygga en svensk och europeisk värdekedja för bygga världens grönaste batterier?” 
Arrangör Swedish Electromobility Centre
FÖRDJUPNING: 
Hur kan tillverkare och användare bidra till hållbar elektromobilitet?
Vad krävs för att uppnå en miljömässigt och socialt hållbar elektrifiering av vägtransport-sektorn? Den frågan försöker miljö-institutet IVL besvara i en rapport på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Studien går igenom olika steg för att producera och använda elektriska fordon. 

Med dagens prognoser om eldrift kommer efterfrågan på material till batterier och bränsleceller öka dramatiskt. Det ställer stora krav på lokala hänsyn vid etableringen av nya gruvor och fabriker. Rimliga levnadsförhållanden och arbets-villkor behöver också säkerställas i delar av världen där detta inte är självklart idag. Andra miljöaspekter är att gruvor, produktions-anläggningar och fordon behöver försörjas med förnybar energi och hushålla bättre med värdefulla material i batterier, elkomponenter och bränsleceller.
640x640transp
640x640transp
Författarna har flera förslag på hur svenska aktörer kan bidra till en ökad hållbarhet. Tillverknings-industrin uppmanas utveckla produkter med lågt innehåll av sällsynta och konfliktrelaterade material, och bygga system för en hög grad av återanvändning och återvinning. Tillverkningsföretagen bör också etablera rutiner som säkerställer mänskliga rättigheter och förebygger barnarbete. Fordonstillverkarna uppmanas vara transparenta med innehållsdekla-rationer så att köpare och kravställare kan bidra till omställningen genom att ställa relevanta krav.

Företag som köper transport-tjänster behöver börja fråga efter elektrifierade transportupplägg. Ställ gärna kraven så att transportören ska använda eldrift någonstans inom sin verksamhet, men inte nödvändigtvis på den rutt som går till transportköparen.
640x640transp
Det ger leverantörerna större möjligheter att introducera elfordon där de fungerar och till lägre kostnad.

Fordonsköpare uppmanas välja elfordon med måttliga batterier som ger lägre utsläpp i tillverkningsledet och förbrukar mindre mängder material. Köparna bör också välja energieffektiva modeller och använda sina fordon effektivt, gärna samordnat, eftersom alla transporter påverkar människor och miljö.

Kollektivtrafiken har kommit långt i omställningen och även börjat ställa krav på trafikföretagen att uppvisa miljövarudeklarationer och transparent hållbarhetsarbete. Kanske kan deras arbete inspirera andra upphandlare att ställa hållbarhetskrav på eldrift.

Läs rapporten här >>
Se presentation av rapporten 
här >>
4276 Anne Piegsa001 1880x1080
Vad vill du veta mer om?
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se
Prenumerera på Omvärldsbrevet
Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i GöteborgsregionenLäs mer >>
460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig