1065 BRG Liggande 230x45
#kunskapochkontakter 82 fb 83 in 84 tw 86 ig
4519 36108078 city traffic blurred light points traffic jam 1880x1080
"Ständigt ambitiösare miljömål ställer högre krav på förutsättningsskapande insatser" 
Det blir allt tydligare hur politik och regeringar globalt, liksom fordonstillverkarna själva, presenterar högre och högre ambitioner om att fasa ut fossila drivmedel och även förbränningsmotorer till förmån för elektrifierade varianter. Dessa ständigt ambitiösare miljömål ställer högre krav på förutsättningsskapande insatser för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt och elektrifierat transportsystem.

I denna månads omvärldsbrev tar vi upp ämnen som rör just dessa förutsättningar. Det handlar om vätgas, både produktion och distribution, och om den pågående och planerade utbyggnaden av laddinfrastruktur genom både statliga och privata initiativ. Förutsättningsskapande handlar också om hur tekniken och miljövänliga transporter görs tillgängliga för oss medborgare på ett flexibelt och bekvämt sätt.

Intressant läsning är även hur detta paradigmskifte inom transportsektorn påverkar kompetensbehov och arbetstillfällen. Som vanlig har vi också samlat några artiklar om hur vi i Göteborg jobbar med denna omställning. Det är för övrigt temat för det informationsmöte för näringslivet som Business Region Göteborg anordnar den 10 mars – sprid gärna budskapet!

Anne Piegsa
processledare elektrifierade transporter, Business Region Göteborg

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Vi är måna om att genomföra denna omställning på ett resurseffektivt och framtidssäkrat sätt. Är du som företagare intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!
4276 Anne Piegsa001 1880x1080
Hör av dig till oss!
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se
Prenumerera på Omvärldsbrevet
NÄRINGSLIV 
Affärsområde för elektrifiering i Volvo Group
Det blir allt tydligare att eldrivna tunga fordon och arbetsmaskiner börjar kommersialiseras. Ett exempel är att Volvo Group nu har startat ett nytt affärsområde med namnet Volvo Energy. Enheten kommer att förse koncernens övriga affärsområden med batterier och laddningslösningar. Den kommer också att ansvara för frågor om vätgas och bränsleceller till elfordon. Volvo Energy kommer även att erbjuda begagnade och renoverade batterier till externa kunder för att användas till att lagra el, exempelvis i fastigheter eller vid elproduktion.
Läs mer på Volvo Groups webbplats >>
Biltillverkare annonserar övergång till el
Biltillverkare annonserar allt tydligare och konkreta målsättningar om att gå över till att producera i princip uteslutande elektrifierade/elektriska/netto-noll fordon. Fords Europachef Stuart Rowley sa exempelvis nyligen att alla bilmodeller på Europamarknaden kommer finnas i elversion om fyra-fem år. Han bedömer att två tredjedelar av deras försäljning kommer vara elbilar om några år. General Motors VD Mary Barra annonserade i slutet av januari en ambition att enbart sälja utsläppsfria bilar och lätta lastbilar från 2035. Till 2040 ska även produkter och produktion bli koldioxidneutral. Volvo Cars har tidigare deklarerat att hälften av örsäljningen 2025 kommer utgöras av fullelektriska bilar och nu har man även aviserat att alla sålda bilar ska vara elektriska senast 2030.
Läs mer om Ford >>
Läs mer om GM >>
Läs mer om Volvo Cars >>
Volvo Cars ska vara helt elektriskt senast 2030 > >
Effekten av elektrifiering för Volkswagen-anställda kartlagd
Omställningen till att producera eldrivna fordon kan komma att påverka de stora europeiska biltillverkarna kraftigt. Behovet av personal och kompetens kan förändras och nya typer av komponenter kan komma att köpas in istället för att produceras internt. Ett tyskt forskningsinstitut har bedömt effekten på antalet anställda i Volkswagens tyska fabriker till 2030 till följd av ändrad produktion mot elfordon och självkörande fordon. Störst bedömdes effekten kunna bli vid komponenttillverkning. Där tros behovet av arbetskraft bli lägre för att tillverka elbilar än vid tillverkning av konventionella bilar. Samtidigt kan det tillkomma nya arbetstillfällen från exempelvis batteriutveckling och celltillverkning om de traditionella tillverkarna väljer att ta in sådan produktion internt i företaget.
Läs mer om effekten för Volkswagens anställda >>
Näringslivet samverkar kring vätgas i Mellansverige
Ett antal aktörer i Mellansverige har gått samman i initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley. Man ska samverka kring fossilfri vätgas till industriändamål, transporter och regionala energisystem. I satsningen ingår ståltillverkare och andra näringslivsföreträdare, fordonstillverkare, energiaktörer, gasdistributörer, Gävle hamn, inlandsbanan, diverse offentliga aktörer och högskolan i Gävle. Region Gävleborg ingår också sedan 2019 i EU-nätverket S3 Hydrogen Valleys Partnership.
Läs mer om Mid Sweden Hydrogen Valley >>
Läs mer om S3 Hydrogen Valley >>
Preem och Vattenfall utreder fossilfri vätgas i Brofjorden
Drivmedelstillverkaren Preem och energiföretaget Vattenfall undersöker möjligheten att ta fram fossilfri vätgas från storskalig elektrolys av vatten vid Preems raffinaderi i Brofjorden i Lysekils kommun. Studien ska vara klar till sommaren 2021. Om förutsättningarna är de rätta kommer nästa steg vara att förbereda byggandet av en första elektrolysanläggning vid raffinaderiet på 200-500 MW. Vätgasen ska användas till att framställa biodrivmedel och minska utsläppen från raffinaderiet. Vattenfall är också intresserade av att utveckla marknaden för elektrifiering med fossilfri vätgas.
Läs mer om Vattenfall och Preem >>
4521 Volvo G2016 6760 640x640transp
GÖTEBORG:
KOMPETENSINSATSER I GÖTEBORGSREGIONEN
Göteborgsregionens kompetensnav stödjer individer och näringsliv genom att ta ett samlat grepp kring kompetensomställningen i Göteborgsregionen.
Navets syfte är att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställningsbehov. Genom att samla insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen ska fler få möjlighet att stärka positionen inom nuvarande bransch eller stå bättre rustade för anställning inom en annan.
Läs mer > >

Framrutan – omställning för fordonsleverantörer är ett regionalt samverkansprojekt som riktar sig mot leverantörer till fordonsindustrin.
Syftet med projektet är att hjälpa leverantörer att kompetensutveckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån teknikutvecklingen som sker inom fordonsindustrin med elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon.
Läs mer > >
STADSPLANERING OCH STYRMEDEL
Nyttorna av elvägar fortfarande svåra att bedöma
Trafikverket redovisade även ett regeringsuppdrag om elvägar i februari. Uppdraget handlar om system för att ladda tunga eldrivna lastbilar kontinuerligt längs stora transportleder, ungefär som trådbussar i tätorter. Utvecklingen av kapacitetsstarka batterier för stationär laddning och bränslecellsdrivna elfordon går dock fort och det gör bedömningarna osäkra. I Trafikverkets tidigare scenarier trodde man att upp till 60-80 procent av den tunga trafiken skulle kunna använda elväg år 2040. Den siffran har nu justerats ner till 25 procent. Vilken klimatnytta och kostnadsnytta som elväg kan ge påverkas i hög grad av nivån på reduktionsplikt och drivmedelspriser framöver. Om regeringen väljer att avsätta pengar till elvägsutbyggnad förordar Trafikverket upp till 240 mil elväg på de mest trafikerade stråken och anslutningar till hamnar och terminaler i fyra etapper till 2037. En sådan utbyggnad behöver synkroniseras med reduktionsplikt, dieselskatt, brukaravgifter och subventioner till elvägsfordon.
Läs mer om nyttorna med elvägar >>
Stöd till el-lastbilar och infrastruktur behövs under lång tid, bedömer Trafikverket
I början av februari redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag om snabbladdning för tunga fordon. Myndigheten anser att stationär laddning är den mest mogna tekniken för elektrifieringen av tunga lastbilar. I en scenarioanalys bedömer man att minst 70 000 eldrivna lastbilar över 3,5 ton skulle kunna nyttja stationär laddning år 2040. Det motsvarar tio procent av dagens bestånd. Det kommer krävas lika många depåladdare som det finns eldrivna lastbilar vid den tidpunkten, samt 5 000 - 14 000 semipublika laddningspunkter och 3 000 - 6 000 publika laddningspunkter. Fram till 2030 bedömer Trafikverket att det kan krävas 6,5 miljarder kr i statligt stöd för att uppnå kostnadsneutralitet för brukarna jämfört med ett dieseldrivet system. Som exempel nämns subventioner till inköp av fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur. Trafikverket rekommenderar i första hand stöd till lokal och regional distribution för att nå en god klimatnytta med hög kostnadseffektivitet.
Läs mer >>
Energimyndigheten tar fram nationell vätgasstrategi
Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Man vill utveckla möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet. Den inhemska produktionen av fossilfri vätgas ska öka för att kunna användas till energilagring, transporter och fossilfri stålproduktion. I regeringens klimatpolitiska handlingsplan sägs att vätgas kan komma att få en större roll för bland annat bränsleceller i fordon. Energimyndigheten ska analysera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i Sverige och möjligheter till samarbete med andra länder och aktörer i Europa. Uppdraget ska sista juli 2021.
Läs mer om Energimyndighetens uppdrag >>
Europeiska länder och städer som styr mot nollutsläpp
I januari månads upplaga av omvärldsbrevet berättade vi att Oslo utreder införandet av en nollzon med fordonstrafik utan utsläpp. Vi berättade också om det göteborgska initiativet Gothenburg Green City Zone som ska styra mot nollutsläppsfordon. Nu vill vi tipsa om en sammanställning av Europas ambitioner på området från den internationella forskningsorganisationen International Council on Clean Transportation (ICCT). Sammanställningen är visserligen inte helt aktuell utan publicerades i maj 2020. Men den ger en bra överblick av europeiska länders och städers ambitioner att styra om mot nollutsläppsfordon. I rapporten listas 11 länder med någon form av målsättning eller beslut om att fasa ut förbränningsmotorbilar mellan 2025 (Norge) till 2040 (Spanien och Frankrike). Rapporten listar också 25 europeiska städer med motsvarande ambitioner.
Läs mer >>
Stockholms utreder storskalig gatumarksladdning
Trafiknämnden i Stockholms Stad har fått politikernas uppdrag att ta fram en handlingsplan för gatuladdning. Staden har i dag 35 000 parkeringsplatser i gatumiljö. Det är en stor del av hushållen i innerstan som i dag inte kan ladda elbil där bilarna parkeras vid hemmet. I uppdraget som Trafiknämnden har fått ingår att titta på lösningar i andra städer, samarbeten med andra aktörer och presentera en handlingsplan.
Läs mer om Stockholm >>
4536 Arbetsmaskin
640x640transp
GÖTEBORG:
NYTT KATEGORIARBETE INOM ARBETSMASKINER OCH ARBETSFORDON
Under ledning av Göteborgs Stads Leasing i samverkan med Göteborg stads verksamheter och med stöd av Förvaltningen för inköp och upphandling har ett arbete inletts att nå målet om fossilfria småmaskiner till 2025 och en helt fossilfri maskinpark till 2030. Arbetet berör tusentals arbetsmaskiner och arbetsfordon för i huvudsak park-, mark, och yttre fastighetsskötsel, allt ifrån handhållna gräsklippare, lövblåsare, motorsågar till åkbara gräsklippare, golfbilar, mopeder, sopmaskiner, stora traktorer och hjullastare. En hållbar drivmedelsutveckling med hybrid och ren eldrift, autonoma maskiner och digitalisering för bättre översyn, styrning och analys av exempelvis grönytor och maskinbeståndet i drift, underhåll och för planeringshänseende kommer vara viktiga inslag för att lyckas.
För vidare kontakter >>
INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
Supersnabbladdare från OKQ8 och Skellefteå kraft
I januari månads omvärldsbrev berättade vi om Ionitys nät av snabbladdare på Circle K-stationer. Denna gång uppmärksammar vi Skellefteå Kraft och drivmedelsdistributören OKQ8. De annonserade i december 2020 en satsning på supersnabbladdare på 300 OKQ8-tankställen runtom i landet och ytterligare laddare i Danmark. Laddarna ska erbjuda upp till 150 kW effekt och Skellefteå Kraft står för förnybar el.
Läs mer om supersnabbladdaren >>
Shell köper tysk laddtjänstleverantör
Energiföretaget Shell har köpt det tyska laddinfrastrukturföretaget Ubitricity som har tusentals publika laddpunkter främst i Storbritannien och Tyskland. Ubitricity har lösningar för för normalladdning på gatumark i städer. Företaget har idag flera tusen laddpunkter i Storbritannien och är en av landets största laddleverantörer. Det finns även i Tyskland och Frankrike.
Läs mer om Shell och Ubitricity >>
Trelleborg, Uddevalla och Markaryd i EU-projekt med tankställen för vätgas
Kommunerna Trelleborg, Uddevalla och Markaryd vill ingå i EU-projektet Nordic Hydrogen Corridor. De har signerat en avsiktsförklaring för tre vätgastankstationer och en flotta med emissionsfria bränslecellsfordon. Nordic Hydrogen Corridor kan ge stöd för totalt åtta tankstationer, bränslecellsfordon och en produktionsenhet. Framöver kommer beslutas vilka åtta orter som kommer få ingå i nätverket. Projektet leds av branschorganisationen Vätgas Sverige. Övriga parter är norska energikoncernen Statkraft, danska vätgasbolaget Everfuel samt fordonstillverkarna Hyundai och Toyota.
Läs mer om tankstationer för vätgas >>
Kommunala vätgasbilar och lokalproducerad vätgas i Mariestad
Sedan ett par år tillbaka har Mariestads kommun satsat på lokalt producerad fossilfri vätgas och en lokal tankstation. Det gör att kommunen i dagsläget är en av endast fem orter med publika vätgastankställen i landet. För närvarande använder kommunen 14 eldrivna personbilar som tankas med vätgas.
Läs mer om vätgas i Mariestad >>
PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR
Självkörande elbuss i Göteborg
I januari 2021 började tester med två elektriska självkörande minibussar på Lindholmen i Göteborg. Testet, som pågår till slutet av maj, är det första i sitt slag i Göteborg. Bussarna är avgiftsfria och resorna går att söka i Västtrafiks tidtabeller. Bussarna har tidigare körts i tekniska tester på Johanneberg i Göteborg, men ingick de då inte i Västtrafiks utbud. Minibussarna körs nu mellan parkeringsytor i utkanten av Lindholmen och de kontorsområden som ligger mer centralt. Tanken är att denna typ av skyttlar ska göra det enklare att lokalisera parkering längre bort från arbetsplatser, styra biltrafiken till lämpliga ytor, minska biltrafiken nära bostäder och kontor, och frigöra ytor till stadsutveckling.
Läs mer om den självkörande elbussen >>
4516 El Bil 1 800x800 640x640transp
GÖTEBORG:
Betala laddning med parkeringsappen i Göteborg
Parkeringsbolaget i Göteborg kommer under våren lansera möjligheten att både betala parkering och laddning i samma parkeringsapp i Göteborg. Parkering är en grundläggande tjänst som bilanvändaren efterfrågar. Bolaget vill kunna erbjuda laddning som tjänst på samma sätt. Efterhand som upphandlingar görs med mjukvara kommer man kunna starta och stoppa all laddning på samma sätt.

Källa: Jonas Eriksson, strategi- och pressansvarig på Göteborgs Stads Parkering AB
LOKALT
Tranzero initiative
Göteborgs Hamn, Volvokoncernen, Scania och Stena Line inleder ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030. Siktet är inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55 000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.
Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon som exempelvis el, HVO, biogas och vätgas, samt elektrifiera kajkanterna för den gröna sjöfarten. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line garanterar att nya fossilfria fartyg sätts in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.
För mer information och inspelning från presskonferens 2021-02-04, se: Tranzero initiative > >

PÅ GÅNG
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.
3 MAR The world’s greenest battery.
The world’s greenest battery Emma Nehrenheim, Northvolt, will talk about how Northvolt aims to build a circular and sustainable supply of batteries for the European market. 
10 MAR Informationsmöte för näringslivet om Göteborgs stads omställning till elektrifierade transporter och Gothenburg Green City Zone.
Möjlighet till enskilda samtal med Business Region Göteborg.
18 MAR Dencity Slutkonferens.
Mobility Broker, en vardag utan bil. Fastighetsnära leveranser. Stadsdelsnära samlastning. Elektrifierade urbana tunga lastbilstransporter. Urbana vattenvägar.
15 APR Automotive Strategy Seminar 2021 Bil Sweden.
FKG:s och BIL Swedens gemensamma strategiseminarium med representanter från fordonsindustrin och analysföretag belyser industrin och samhället.
4 MAJ Power Circle Summit 2021.
Årets tema är Connecting Energy. Hur kopplas framtidens energisystem ihop på bästa sätt? Vilka nya lösningar och aktörer kommer vi att få se? Vilka transformativa förändringar krävs av elbranschens aktörer?
16-17 JUN European Conference Hydrogen & P2X 2021.
Copenhagen, Denmark.  Industry end-users and running projects case studies, a comprehensive overview of the sector. New regulations, changing market situation and more.
FÖRDJUPNING: 

Vad blir miljövinsterna med kommunalt samordnade varuleveranser?
Samordnad varudistribution innebär att en kommun separerar sin upphandling av varor från transporten av varorna. Istället för att som brukligt leverera varor hos kommunens mottagare kör varuleverantören till en utpekad varucentral. Därifrån ordnar kommunen vidare leverans till varumottagarna.

Stöd till kommunerna
Organisationen ”Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution” erbjuder stöd till Sveriges kommuner i frågan. I december 2020 gav de en bok om samordnad varudistribution. De framhåller att samordning kan minska antalet leveranser till kommunala enheter med mellan 50 och 80 procent. Kommunen får bättre möjligheter att ställa miljökrav på transporten. Det underlättar för lokala leverantörer av exempelvis matvaror att delta i upphandlingar.
640x640transp
640x640transp Liten minskning av körsträckan
Men stora transportvinster kan vara svårare att uppnå. Det visade en analys från 2018 av samordnade leveranser i åtta södertörnskommuner som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet. Under studien minskade de fossila utsläppen med 73 procent tack vare ökade krav på biodrivmedel och antalet leveranser till kommunala enheter halverades. Men den totala körsträckan minskade enbart med fyra procent.

Mindre leverantörer, större vinster
Stora fullsortimentsleverantörer har redan samordnade varutransporter. När en kommun lyfter ut sina delflöden kan det resultera i en lägre fyllnadsgrad hos fullsortimentsleverantörerna, samtidigt som kommunens egen distribution tillkommer. När det gäller mindre leverantörer är dock miljövinsten mer uppenbar. De har sällan effektiv distribution, de kanske kör med små fordon och har låg fyllnadsgrad.
640x640transp
Tänkbart alternativ
Ett tänkbart alternativ är att kommunen upphandlar varumottagning och distribution hos en kommersiell distributör. Kommunens varuleverantörer får antingen lämna sina varor hos distributören, eller så hämtar distributören varorna hos leverantören. Därefter ingår kommunens varor i distributörens ordinarie utkörningssystem.

Komplicerade analyser
För att uppnå reella transportvinster måste både kommunala och tredjepartsaktörernas flöden inkluderas i en analys. Sådana analyser är komplicerade och det finns i dagsläget inga enkla mallar eller analysupplägg tillgängliga utan måste utföras från fall till fall.

Läs mer här >> 
Och här >>

Kontaktuppgifter
Mats-Ola Larsson
Enhet: Hållbart samhälle; Grupp: Mobilitet
IVL Svenska Miljöinstitutet
E-post: mats-ola.larsson@ivl.se
Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i GöteborgsregionenLäs mer >>
460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig