1065 BRG Liggande 230x45
#kunskapochkontakter 82 fb 83 in 84 tw 86 ig
4679 Lindholmen
"Samarbeten och gemensamma initiativ får leda vägen" 
I takt med att tekniken kring elfordon blivit mognare och att allt fler elektrifierade fordon används på våra vägar i både privata och kommersiella syften ökar också insikterna om vilken typ av ladd- eller vätgasinfrastruktur, delningstjänster och finansiella styrmedel och stöd som behövs för att skynda på omställningen. Men behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kvarstår och utgör grunden för en tydligare väg framåt. Positivt att läsa är att samarbeten och gemensamma initiativ får leda vägen i både nationella och internationella investeringar för till exempel test- och utvecklingsmiljöer liksom för infrastruktur.

I den här utgåvan av omvärldsbrevet har vi samlat artiklar som jämför hur långt olika städer, kommuner och länder har kommit i omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Skillnaderna är ganska stora – medan vissa fortfarande arbetar på att bygga och sprida kunskap har andra redan omsatt fossilfrihet i olika utsträckning, med hjälp av olika metoder för incitament och motivation. Speciellt roligt att läsa är att Göteborg har ett nytt miljö- och klimatprogram med en strategi om att driva utvecklingen av hållbara transporter med elektrifieringen som en viktig pusselbit!

Anne Piegsa
processledare elektrifierade transporter, Business Region Göteborg

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Vi är måna om att genomföra denna omställning på ett resurseffektivt och framtidssäkrat sätt. Är du som företagare intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!
4276 Anne Piegsa001 1880x1080
Hör av dig till oss!
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se
Prenumerera på Omvärldsbrevet
NÄRINGSLIV 
640x640transp 4682 SEEL
Ny forskningsanläggning i världsklass till Säve flygfält
Forskningsinstitutet RISE tillsammans med Chalmers tekniska högskola etablerar en storskalig forskningsanläggning om batterier, kraftelektronik, elmaskiner, drivlinor, fordon och säkerhet på den del av Hisingen som tidigare var Säve flygplats. Man investerar 1,3 miljarder kr i tre testbäddar i Göteborg, Nykvarn och Borås med ungefär 600 milj kr i statligt stöd. Projektet startar i vår och centret öppnar 2023. Centret ska nyttjas av företag, institut och akademi. Projektet går under namnet SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory.
Läs mer på World in Property >>
Läs mer på RISE >>
640x640transp
Europeisk plattform för batteriutveckling och vätgas
Testbädden SEEL (ovan) får stöd genom den Europeiska mekanimsen IPCEI (Important Project of Common European Interest). Genom denna mekanism främjas investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling, i det här fallet forskning och innovation om elfordon och komponenter, batterier och deras värdekedja. Satsningen finansieras av sju medlemsländer som gemensamt satsar 3,2 mdr euro till batteriprojekt. Den offentliga finansieringen förväntas generera tre gånger så stora investeringar från privata aktörer. Detta är andra gången en svensk satsning får pengar genom IPCEI. Ytterliggare ett gemensamt europeiskt projekt EuBatIn finansieras genom IPCEI , det 3:e i ordningen och bidrar till att Västerås blir ett centrum för utveckling av battericeller i Europa, där Northvolts satsning i Västerås i Northvolt Labs kommer få drygt 200 milj kr i stöd till batteriutveckling.
Det pågår också förberedelser för att stödja vätgasforskning och utveckling inom IPCEI. För transportsektorn kan det då handla om applikationer för tunga fordon med bränsleceller, tankställen och framställning av förnybar vätgas.
Europeiska kommissionens pressmeddelande >>
Läs mer på Energimyndigheten >>
Läs mer på SVT >>
Europas lastbilstillverkare ser stort behov av laddare och tankställen
EU-kraven om sänkta utsläpp från lastbilar tvingar tillverkarna att sälja allt fler eldrivna fordon. Den europeiska branschorganisationen European Automobile Manufacturer Association (ACEA) har presenterat sin syn på hur laddinfrastrukturen behöver utvecklas om branschen ska kunna uppfylla kravet. Organisationen anser att det kommer behövas en stor mängd nya laddställen, supersnabbladdare för tunga fordon samt tankställen för flytande fordonsgas och vätgas. De nämner också behovet av nya tekniska standarder på vissa områden. Enligt ACEA behövs ungefär 24 000 laddpunkter, de flesta vid lastbilsdepåer, samt ytterligare 11 000 supersnabbladdare till år 2025. Till 2030 behövs 250 000 laddpunkter och 40 000 supersnabbladdare. De vill därför ha bindande mål om laddinfrastruktur för tunga fordon i EU:s direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Med rätt infrastruktur och regelverk tror ACEA att ungefär 200 000 fullelektriska batterilastbilar kan rulla i EU år 2030.
Läs mer >>
Företag lanserar långtidshyra av valfri elbil
Företaget Imove lanserar en typ av biluthyrning som inte funnits i Sverige tidigare. Imove erbjuder något man kallar prenumerationstjänst av elbil. Kunden väljer bland ett urval av elbilar som kan hyras månadsvis utan bindningstid. I avtalet ingår möjlighet att byta bil utan avtalstid, pausa hyran och få tillgång till bil med förbränningsmotor under 10 dagar per år för längre semesterresor. Företaget äger bilarna och står för försäkring, skatt, service, däck och däcksbyte. Användaren står för parkering, laddning och eventuell trängselskatt.
Läs mer >>

STADSPLANERING OCH STYRMEDEL
Skatteverket har tagit fram förslag till ny bilförmån
Skatteverket har presenterat flera förslag till ändrad beskattning av bil- och drivmedelsförmån. Deras huvudförslag är att dagens modell för att beräkna förmånen ska ersättas med en schablon som baseras på bilens drivmedel eller miljöteknik. Skatteverket föreslår också att arbetsgivaren ska tillåtas betala ut skattefri milersättning för tjänsteresor till anställda trots att de laddat sin privata bil eller sin förmånsbil på arbetsplatsen. Två andra förslag är att uppräkningen av värdet av drivmedelsförmån bör slopas och att nedsättning av förmånsvärde för lätta lastbilar bör beräknas enligt en schablon. Skattereglerna för förmånsbilar har relativt stor betydelse för vilka bilar som sätts på marknaden, åtminstone i de segment där tjänstebilar är populära.
Läs mer >>
4675 Klimat
640x640transp
GÖTEBORG:
Göteborgs nya miljö- och klimatprogram antaget
Nu kan Göteborg ta nya kliv mot en hållbar framtid. Nyligen antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram för åren 2021-2030. Genom programmet har staden ambitiösa och tydliga mål som sätter strukturen för hur staden ska arbeta framöver. Programmet innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan samt sju strategier kring särskilt viktiga områden. Med ett ökat fokus på Göteborgs Stads verksamhet samt ett nytt utmaningsdrivet och innovativt arbetssätt kommer vi att kunna kraftsamla på rätt saker för att nå målen tillsammans.
Programmet innehåller bland annat ett miljömål om att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll 2030 och en strategi om att driva utvecklingen av hållbara transporter där elektrifieringen kommer att vara en viktig pusselbit. Det finns också tuffa delmål som innebär minskad vägtrafik, minskade utsläpp av växthusgaser från transporter och förbättrad luftkvalitet i staden. Med det nya programmet kommer Göteborg att kunna gå från ord till handling – och öka takten och vår förmåga att ställa om Göteborg till målbilden, en ekologiskt hållbar stad 2030.
Läs mer i tidningen Vårt Göteborg >>
Möjligheter för privatpersoner och organisationer att få stöd till laddinfrastruktur
Staten erbjuder två typer av stöd till laddinfrastruktur. Naturvårdsverkets program ”Klimatklivet” ger bidrag till publika laddningsstationer. Som publik laddstation definieras en anläggning där vem som helst kan ladda bilen, till exempel ut med landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum. Laddpunkter till lastbil, båt, buss och flyg kan få Klimatklivet även om de inte är publika. Det är vanligt att nätägare, fastighetsägare och kommuner söker sådana stöd. Stödet ges till investeringar som bedöms ge bäst miljönytta per investerad krona. Med investeringsstödet ”Ladda bilen” ger Naturvårdsverket subventioner till icke publik laddning av personbilar vid bostad eller arbetsplats. Det kan sökas av privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. De kommunala energirådgivarna kan hjälpa till med information om bidragen. Även Trafikverket erbjuder under våren 2021 en utlysning om stöd till snabbladdning. Detta stöd är dock begränsat till större vägar i fem Norrlandslän. Slutligen kan nämnas Industriklivet, ett stöd från Energimyndigheten som kan ges till koordinering och genomförbarhetsstudier upp till 0,5 miljoner kr för bland annat batteriproduktion, biodrivmedel och vätgas.
Läs mer på Naturvårdsverket >>
Läs mer på Energimyndigheten >>
Internationella exempel på elbussar, eltaxi och delad mobilitet 
Nya utgåvan av EV City Casebook ger ett axplock av hur olika städer runt om i världen arbetar för att ställa om mot elektromobilitet. Senaste upplagan beskriver att 99 procent av alla elbussar rullar i Kina. Staden Shenzehn hade redan i slutet av 2019 drygt 16 000 elbussar i trafik och hela bussflottan var elektrifierad. Indiska Kolkata och brittiska London hade lika hög andel elbussar, 5 procent vardera. I avsnittet om eltaxi nämns de amerikanska städerna Denver och Washington med 200 respektive 100 eltaxifordon i slutet av 2019, men också de afrikanska exemplen Kigali med 50 eltaxi och Nairobi med 10. En annan del av omställningen mot hållbart resande är delad mobilitet. Enligt rapporten fanns det i slutet av 2019 publika bilpooler och lånecyklar i mer än 600 städer i femtiotalet länder och nästan 3 000 lokala tjänster med elsparkcyklar.
Läs mer >>
INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
Skillnader och likheter hos e-mobilitetsarbetet i Göteborg, Stockholm och Falun
Business Region Göteborg deltog nyligen i ett rundabordssamtal om kommuners arbete med elektromobilitet tillsammans med Stockholm och Falun. Mycket av kommunernas arbete med laddning, samverkan och lärande är likartat. Alla tre fokuserar nu på laddning till hyresgäster i kommunägda flerbostadshus. Frågeställningar flyttar dock gradvis över från laddning av personbilar, som börjar bli rutinmässig verksamhet, till laddbehov för tunga fordon. Där påpekar alla tre kommuner att den typen av laddning kräver betydligt mer av samverkan mellan upphandlare, åkerier, markägare och nätbolag. Alla intervjuade kommuner bjuder in näringsliv och laddaktörer till samarbete kring dessa frågor. Ett par skillnader märktes dock. Stockholm arbetar mer än övriga med laddning på gatumark. Göteborgs nya satsning på en grön zon har ingen motsvarighet i de andra kommunerna. Falun verkar ha betydligt kortare kontaktvägar mellan kommun och övriga aktörer och det verkar innebära att vissa typer av aktiviteter kan vara enklare att komma överens om.
Läs mer >>
Kommuner i Fyrbodal samarbetar med Norge
Kommunerna i Fyrbodal samarbetar med svenska och norska parter i projektet Fossilfri gränsregion 2030. Fyrbodals kommunalförbund består av kommunerna i Dalsland, Bohuslän från Orust och norrut samt Uddevalla och Trollhättan. Från norsk sida ingår kommuner i södra delen av Viken fylkeskommun. Man samverkar kring biogas, regional laddinfrastruktur, krav på kommunbilar, upphandlingsfrågor, elcyklar och fossilfria arbetsmaskiner. Just nu inventerar projektet bland annat utsläppsfria arbetsmaskiner.
Läs mer >>
4673 Elstolpe
640x640transp
GÖTEBORG:
Göteborg Energi: "Elnätskapaciteten måste framtidssäkras"
Elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste framtidssäkras. Om vi inte agerar nu kommer den nödvändiga omställningen av transportsektorn och industrin, liksom framtidsinvesteringar i till exempel vätgas att bli omöjliga att genomföra. Det konstaterar Göteborg Energi som vid ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan nyligen presenterade ett konkret förslag för att fördubbla elnätskapaciteten i regionen.
– Om det här förslaget genomförs har vi säkrat kapaciteten för lång tid framåt och den förnybara omställningen inom petrokemi, sjöfart och fordonsindustri i Göteborg kan fortsätta. Det är viktigt att agera medan det fortfarande finns tid. Vi vill inte hamna i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av kapacitetsbrist vilket vi har sett i andra regioner, säger Göteborg Energis VD Alf Engqvist.   Läs mer >>
Fossilfri Boråsregion ser över fordonsbehov och infrastruktur
Boråsregionens kommunalförbund driver projektet Fossilfri Boråsregion tillsammans med medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg och Vårgårda. Projektet erbjuder samordning av arbetet med att ställa om till fossilfritt genom kunskapsspridning, testning och upphandling av fossilfria fordon och infrastruktur. Just nu studerar man bland annat delregionens laddpunkter och tankstationer och vilka drivmedel som regionens kommuner ska satsa på.
Läs mer >>
Green Highway utvecklar infrastruktur och elflyg
Östersunds kommun är en av pionjärkommunerna i Miljöfordonssverige. Där har man sedan länge utvecklat en lokal marknad med miljöfordon och förnybara drivmedel. Kommunen har elbussar sedan 2018. I projektet Green Highway samarbetar Östersund med Sundsvall och norska Trondheim för att etablera laddstationer och tankmöjligheter för biogas mellan kommunerna. I projektet Green Flyway samarbetar man med ytterligare några svenska och norska kommuner, och med privata och statliga aktörer, för att utveckla teknik och tester av elflyg.
greenhighway.nu
greenflyway.se
PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR
Klimatkommuner åtar sig att köra fossilfritt
Organisationen Klimatkommunerna engagerar ett fyrtiotal kommuner i hela landet. De arbetar med så kallade klimatmärken, där varje märke utgör ett område för lokalt klimatarbete. För närvarande har 19 kommuner uppnått klimatmärket ”Fossilbränslefri fordonsflotta” som innebär att deras fordon till största delen drivs med förnybart bränsle. Ett annat klimatmärke är att göra mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots och det har 21 kommuner uppnått. Göteborg ingår i klimatkommunerna.
Läs mer >>
Kommuner använder Fossilfritt Sverige som utmaning
Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som har tagit fram tre utmaningar inom transportområdet som ett stort antal företag och organisationer anslutit sig till. Deras utmaningar innebär att en organisation gör ett åtagande som ska uppfyllas ett visst år som organisationen själv väljer. Tjänstebilsutmaningen är åtagandet att endast köpa bilar som berättigar till bonus, det vill säga biogas, laddhybrid och el. I dagsläget har 21 kommuner undertecknat. Transportutmaningen är ett åtagande om att ha fossilfria resor och transporter och det har 55 kommuner åtagit sig, bland andra Göteborg. Utmaningen om att klimatväxla innebär att organisationen sätter ett pris på koldioxidutsläpp från resor. Intäkterna ska antingen betalas som extern klimatkompensation eller användas internt till insatser som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Hittills har 22 kommuner undertecknat, däribland Göteborg.
Läs mer >>
4678 Arla 640x640transp
GÖTEBORG:
Arla levererar fossilfritt till skolor, förskolor och äldreboenden
Mejerikoncernen Arla tar nu i drift en helt eldriven tung lastbil i drift för att som ska förbättra luftkvaliteten i Göteborg. Staden, under ledning av Förvaltningen för inköp och upphandling, ställde krav på fossilfria transporter i en stor upphandling 2020 där Arla blev ny leverantör av mejerivaror till kommunala skolor, förskolor och äldreboenden. Avtalet löper under fyra år och mejerikoncernen tog eget initiativ för att ta ett steg längre än kommunens krav och sätta in en av landets första tunga el-lastbilar med kyl som ska köra tyst nära skolområden och runt äldreboende. Lastbilen är en Volvo FE electric, 6*2 och har en räckvidd på 12-15 mil på en laddning vilket räcker för ett arbetsskift med leveranser i Göteborg.
Läs mer >>
PÅ GÅNG
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.
15 APR Automotive Strategy Seminar 2021 Bil Sweden.
FKG:s och BIL Swedens gemensamma strategiseminarium med representanter från fordonsindustrin och analysföretag belyser industrin och samhället.
15 APR Power Circle: Elvägars roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur
Del i Power Circles seminarieserie om elektrifierade varu- och godstransporter.
23 APR Energimyndigheten, webbinarieserie
Forskarnytt för transporteffektiva kommuner. Bilfritt bostadskvarter, parkeringsnormer och mobilitetstjänster.
28 APR Energimyndigheten, Energiutblick.
Nyheter på energi- och klimatområdet, investeringar i ny teknik, stöd till innovativ industri, maktskiftet i USA och påverkan på de gröna frågorna.
UNDER
MAJ
MÅNAD
Digitala rundabordssamtal på olika teman kring elektrifiering
Fem fristående tillfällen för möten mellan näringslivsaktörer och regionens kommunala verksamheter för samtal om samhällsutmaningar, behov, möjligheter och gemensamma intressen inom de specifika områdena Fordonsteknik, Elektrifiering av byggtransporter, Digitalisering och affärsmodeller, Laddinfrastruktur och energiförsörjning samt Transporteffektivitet och mikromobilitet.
4 MAJ Power Circle Summit 2021.
Årets tema är Connecting Energy. Hur kopplas framtidens energisystem ihop på bästa sätt? Vilka nya lösningar och aktörer kommer vi att få se? Vilka transformativa förändringar krävs av elbranschens aktörer?
16-17 JUN European Conference Hydrogen & P2X 2021.
Copenhagen, Denmark.  Industry end-users and running projects case studies, a comprehensive overview of the sector. New regulations, changing market situation and more.
FÖRDJUPNING: 

Elmotor, batterier, kolkraft – är elbilen en klimatbov?
På senare år har intresset ökat markant för elbilars klimatfotavtryck. Ofta förekommer motstridiga uppgifter. Är elbilen en klimatbov?

Ja, i förstone kan tyckas så. Klimatpåverkan är ungefär dubbelt vid tillverkning av elbilar jämfört med motsvarande bensin- eller dieselbil. Merparten av dagens batterier tillverkas i fabriker som använder fossil el. Om batterifabriken istället använder förnybar el kan klimatpåverkan halveras. Stordrift i moderna batterifabriker minskar också utsläppen per producerat batteri. Men fortfarande blir klimatpåverkan under tillverkningen av en elbil i medeltal markant högre än från motsvarande fossilbil.

Skillnaderna minskar
I bilhallen framstår alltså bensin- och dieselbilar som klimatvinnare, även om skillnaderna minskar i takt med att batteriproduktionen blir alltmer klimatsmart. När bilen väl är såld kör dock elbilsägaren in sitt klimathandikapp på något enstaka år. Sveriges koldioxidsnåla el gör klimatavtrycket från laddning närmast försumbart.
640x640transp
640x640transp Klimatnyttan över livslängden med en svensk elbil är för närvarande 50-80 procent, beroende på bilstorlek, körsträcka, livslängd och så vidare.

Framöver kommer det dock ta lite längre tid innan elbilen kommer upp i klimatledning. Detta eftersom den svenska reduktionsplikten innebär att klimatpåverkan minskar från bensin och diesel. Bättre drivmedel gör att klimatfotavtrycket inte är lika högt från fossilbilar.

Utfasade om 35 år
Hur är det då med elbilen i en tysk eller polsk bilhall? Hinner den kompensera sin klimatskuld, med tanke på Europas elproduktion? Ja, tveklöst. Under elbilens livslängd kommer utsläppen från Europas el minska kraftigt. Alla stora elproducenter som eldar med fossila bränslen ingår EU:s handel med utsläppsrätter. Om 35 år ska dessa utsläpp vara utfasade. El till elbilar kan inte öka utsläppen. Handeln sätter ett tak. En studie från 2020 har beräknat att de elbilar som såldes inom EU år 2020 i medeltal kommer halvera klimatpåverkan under sin livslängd, jämfört med fossilbilen.


640x640transp
Men tunga fordon då? De har ju mycket större batterier och borde ge högre utsläpp vid tillverkning. Trots det är klimatnyttan ännu större. Lastbilar och bussar körs mycket mer under användarfasen, och det är utsläppen under drift som avgör klimatnyttan.

Ställ frågor i bilhallen
Klimatfrågan är långtifrån löst. Många processer behöver påskyndas och det finns många hållbarhetsaspekter – gruvor, sällsynta och miljöstörande ämnen, återvinning och så vidare. Ett sätt för privatpersoner och organisationer att bidra i rätt riktning är att ställa frågor i bilhallen och formulera krav i upphandlingar.

Mats-Ola Larsson,
IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer på Transport & Invironment >> 
Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i GöteborgsregionenLäs mer >>
460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig