1065 BRG Liggande 230x45
#kunskapochkontakter 82 fb 83 in 84 tw 86 ig
5007 Centrum Frida Winter
”Mikromobilitet erbjuder möjligheter att ställa om transportsystemet mot ökad hållbarhet”
Idén om 15-minutersstaden där invånarna ska kunna tillgodose sina vardagliga behov inom en kvart till fots, på cykel, med kollektivtrafik, genom delade mobilitetstjänster eller via hemleverans är en utveckling där mikromobilitet får en central roll. Mikromobilitet är ett relativt nytt begrepp som växt fram under de senaste åren för att beskriva lätta mobilitetstjänster och produkter som oftast används för kortare resor i staden. Många gånger har elsparkcykeln varit en symbol för den snabba utvecklingen av mikromobilitet men området inkluderar många fler varianter av fordon, till exempel cyklar, lastcyklar, elmopeder, trehjuliga podar och segways.

Det som verkligen karaktäriserar branschen är de nya affärsmodellerna med delade fordon som fått fäste i städer runtom i världen. De nya tjänsterna innebär utmaningar för städerna, men också möjligheter att ställa om transportsystemet mot ökad hållbarhet. Mikromobilitet kräver delvis nya lösningar både för hur städer planeras liksom hur olika offentliga aktörer samverkar med näringslivet inom sektorn. En spännande utveckling som vi nu ser på nära håll här i Göteborg är företag som etablerar citynära hubbar och anammar nya arbetssätt och ställer om till att uteslutande använda mikromobilitetsfordon för sina transporter. Mikromobilitet stödjer ett energieffektivt och tyst transportsystem men är även yt- och resurseffektivt och bidrar därmed till attraktiva stadsmiljöer. Digitaliseringen och elektrifieringen av fordon ger också en möjlighet att koppla ihop tjänster och öka förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Och nu har vi även som invånare möjlighet att tycka till om Göteborgs stads Energiplan för ett hållbart Göteborg – se nedan under rubriken Stadsplanering och styrmedel.

I detta omvärldsbrev ligger fokus på olika aspekter av mikromobiltet. Nu trampar vi vidare mot en hållbar stad.

Trevlig läsning!
 
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership, Business Region Göteborg

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030 i nära samverkan med näringsliv och andra regionala aktörer. Vi är måna om att genomföra denna omställning på ett resurseffektivt och framtidssäkrat sätt. Är du som företagare intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!
4276 Anne Piegsa001 1880x1080
Hör av dig till oss!
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se
Prenumerera på Omvärldsbrevet
NÄRINGSLIV 
Ett tiotal aktörer hyr ut publika elsparkcyklar i Sverige
Marknaden växer för publika elsparkcyklar i storstäder. I dagsläget konkurrerar ett tiotal företag om att erbjuda korttidshyra av publika elsparkcyklar i stadsmiljö i Sverige. När tidningen Expressen gick igenom marknaden sommaren 2020 fann den åtta aktörer i svenska städer, merparten i Stockholm. Tidningen nämner företagen Ayo, Aimo, Bird, Bolt, Lime, Move, Tier, Voi, Vosh och Wheels. För år 2021 finns ingen bra statistik än. Fem aktörer har gått samman i branschorganisationen Nordic Micromobility Association. Det är Bird, Bolt, Lime, Tier och Voi. Företagen har tagit fram en gemensam uppförandekod. Där har man bland annat åtagit sig att samarbeta med städer, se till att fordonen underhålls regelbundet, aktivt försöka förmå användare att efterleva städernas regleringar, informera kunder om priser, säkerhet och ansvar och leverera vissa användardata till städer.
Expressens genomgång >>
Nordic Micromobility Association >>
Många företag bygger upp mikroleveranser i storstäder
Uber eats är ett känt exempel på företag som levererar färdigmat från restauranger med cyklar, elcyklar eller mopeder. En bredare typ av leveranstjänster är på väg att etableras även för grönsaker och andra specerivaror från grossist till kund. Exempel på europeiska företag som nu etableras är Flink, Getir, Dija, Weezy, Cajoo, Delivery Hero och Gorillas. Marknaden växer kraftigt. Drivkraften är investeringar från riskkapitalbolag som vill skaffa sig konkurrensfördelar tidigt i etableringsfasen. Det skapas också en kraftigt ökande efterfrågan på snabba hemleveranser till boende i stora städer. Vilken blir då effekten av den växande e-handeln på trafik och trängsel i städerna? Enligt en analys från Trafikanalys 2019 så avgörs effekten på trafik och trängsel av lokala trafikstyrning. Om städer och fastighetsägare utvecklar trafik och boendemiljöer på ett sätt som håller tillbaka bilanvändningen kan de ökade varuleveranserna bli ett effektivt komplement till bilanvändning. Utan sådana åtgärder riskerar leveranstjänsterna snarare att adderas till befintliga bilresor, och effekten blir ett ökat trafikarbete.
Exempel på leverantörer:
Gorillas >>
Flink >>
Delivery Hero >>
Cajoo >>
Trafikanalys om e-handel >>
5001 Grafik
GÖTEBORG:
Hur ser klustret kring mikromobilitet ut i Göteborgsregionen? 

På uppdrag av Business Region Göteborg har konsultföretaget Trivector genomfört en klusterkartläggning av mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen. Kartläggningen visar att klustret har utvecklats starkt under perioden 2012-2018 i de flesta segment. Det finns starka aktörer i hela värdekedjan och det finns en stor utvecklingspotential inom främst mobilitetstjänster och mikrologistik. Den starkaste tillväxten det senaste decenniet finns inom tillverkning av fordon och tillbehör med flera etablerade aktörer. Segmentet service, försäljning och reparationer visar en liten men stadig tillväxt. De flesta renodlade mikromobilitetstjänsteföretag har etablerats de senaste två åren men visar på en växande del av marknaden. Det finns inga uttalade samarbetsplattformar mellan mikromobilitetsaktörerna i Göteborgsregionen idag och det finns ett behov av att bygga broar inom klustret liksom med den traditionella fordonsindustrin och stärka dialogen med staden. För att mikromobilitet ska få ett större genomslag i transportsystemet i Göteborgsregionen behövs satsningar på infrastruktur samt mobilitets- och omlastningshubbar för både person- och godslösningar.
En viktig lärdom är att det finns praktiska utmaningar med att ersätta bilar och lastbilar med cyklar och leveranscyklar rakt av, eftersom cyklarna har ett betydligt större underhållsbehov. Omställningen kräver alltså även nya affärsupplägg och en ökad grad av tjänstefiering. Det råder i dag också brist på cykelmekaniker och det finns ett behov av kompetenshöjande insatser för att möta den snabba teknikutvecklingen med elcyklar, ABS-bromsar och uppkopplade cyklar.
Läs hela kartläggningen >>
Velove distribuerar gods med elcyklar
Företaget Velove är en svensk aktör inom den framväxande marknaden för mikrodistribution. Företaget har idag verksamhet i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. De planerar att växa till ett femtiotal europeiska städer fram till 2022. Företaget har själva utvecklat elcyklar med hög lastkapacitet och ett system för att flytta behållare från transportbil till cykel för sista milen-leverans. I täta stadsmiljöer kan transporter med cykel gå snabbare än med distributionslastbil och det är en förklaring till att denna nya transportnisch växer fram. Velove samarbetar med varuleveransföretag som DHL, Budbee och Airmee.
Velove >>
DHL cykeldistribution i Göteborg >>
4986 Crescent Ellie ljusgron
640x640transp
GÖTEBORG:
Introduktion av ABS-bromsar på elcykel
Företaget Cycle Europe har nyligen utvecklat en teknik med ABS-bromsar. Tekniken innebär att framhjulet inte kan låsas vid hård inbromsning och nyheten presenteras först på Crescents elcykelmodeller. Samtidigt införs smart teknik för att skydda cykeln från att bli stulen och övervakning via en app i din telefon. Cykeln är uppkopplad, kan låsas automatiskt meddelar till om du råkar cykla omkull.
Allt om elcyklar >>
Expressen >>
Bzzt erbjuder taxiresor med elmoped
Företaget Bzzt har utvecklat en taxitjänst med en eldriven trehjuling. Fordonet har plats för två passagerare och begränsat bagage. Verksamheten startade i Göteborg men drivs sedan några år endast i Stockholm. Avgiften är 40 kr per km utan framkörningsavgift. Företaget tar även transportuppdrag. Fordonen är klassade som EU-mopeder, maxhastigheten är 45 km/tim och räckvidden på en laddning är 5-6 mil.
Bzzt >>
Clean Motion en svensk tillverkare av elmopeder med legotillverkning i Indien
Fordonen som Bzzt ovan använder kallas Zbee. De tillverkas av företaget Clean Motion med säte i Lerum. Företaget har tagit fram ett upplägg som möjliggör lokal legotillverkning av elmopeder i olika länder. De har tillverkning i Indien, ett land där trehjulingar har en mycket stor marknad.
Clean Motion >>
4994 Elspark
640x640transp
GÖTEBORG:
Kortfakta om elsparkcykelföretagen i Göteborg
Fler och fler privara företag som hyr ut elsparkcyklar etablerar sig i Göteborg. Under våren har sex företag etablerat sig i staden: Bird, Bolt, Hub, Lime, Voii och Tier. Antalet elsparkcyklar på gatorna är just nu cirka 7 000 och företagen har ansökt om att placera ut ytterligare 3 500 under sommaren.
Resor med elsparkcyklar fortsätter öka under högsäsongen. Under maj månad gjordes dagligen 15 000 resor med elsparkcykel i Göteborg.
I nära samarbete med samtliga elsparkcykelföretag arbetar Göteborgs Stad för att ta fram 20-talet designerade parkeringsplatser i syfte att hantera parkeringsfrågan för elsparkcyklarna.
Läs mer >>
Movs Technology hyr ut elcyklar månadsvis
Företaget Movs Technology erbjuder hyra av elcyklar och elmopeder månadsvis. I abonnemanget ingår hemleverans, hjälm, lås, service och en reparatör som kan komma ut till kund. Tjänsten erbjuds inledningsvis i Stockholm men ska utvidgas. Företaget framhåller att tjänsten har ungefär halva kostnaden mot ett månadskort på SL. Företaget riktar sig till kunder som tycker att elcykel eller elmoped har höga inköpskostnader och att det därför kan vara mer attraktivt att hyra.
Dagens industri >>
5004 Cykelrep
640x640transp
GÖTEBORG:
Ny utbildning av cykeltekniker
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning tittar på lösningar att starta en påbyggnadsutbildning till cykeltekniker under hösten 2021. Yrkesverksamma inom branschen i dag har möjlighet att kompetensutveckla sig inom sitt yrke och därmed möta branschens behov. Utbildningen är framtagen ihop med bransch och Business Region Göteborg och kommer fokusera på den nya tekniken såsom ABS-bromsar, diagnos av elkomponenter och batteriteknik.
För mer info kontakta anders.per.johansson@arbvux.goteborg.se
STADSPLANERING OCH STYRMEDEL
Cyklingen ökar, men data är osäkra
Statistiken om cykling i Sverige baseras främst på nationella resvaneundersökningar. Svarsfrekvensen är låg och metodiken har förändrats på senare år. Det är därför svårt att veta hur cyklandet förändas över längre tid. Mätningar av verkliga cykelresor görs ännu inte på ett sätt som ger representativa data på nationsnivå. Men enligt resvaneundersökningarna ökade andelen cykelresor långsamt från 2006 till 2016 (därefter ändrades metodiken och nyare data är inte jämförbar). Samtidigt cyklar en allt mindre andel av befolkningen. Cyklingen har ökat i tätorter men minskat kraftigt på landsbygd. Enligt dagens enkätmetod var det år 2019 ungefär 13 procent av befolkningen mellan 25 och 44 år som cyklade dagligen, och 11 procent av 45–64-åringarna. Hos alla svenskar i ”cykelför” ålder är det ungefär 14 procent som cyklar under sommarhalvåret och 9 procent under vinterhalvåret. Enligt senaste nationella resvaneundersökningar ökade cyklingen med 6 procent från 2019 till 2020. Troligen är ökningen åtminstone delvis en effekt av pandemin eftersom kollektivresandet under samma period sjönk med närmare 40 procent. Antalet trafikolyckor med cykel varierar mellan åren, men är i stort sett oförändrat sedan 2006. Dödsolyckorna minskar däremot något, sannolikt annat tack vare en ökad användning av hjälm. Försäljningen av vanliga cyklar har sjunkit från 600.000 år 2015 till drygt 500.000 år 2019, samtidigt som elcyklarna ökade från 20.000 till närmare 100.000 st under samma period. Under cykelsäsongen 2020 ökade cykelförsäljningen med 30 procent, något som enligt branschföreträdare är en effekt av coronapandemin.
Resvanor i Sverige >>
Cykelbokslut 2019 >>
Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014 >>
Försäljningen av cyklar 2020 >>
5010 solros
640x640transp
GÖTEBORG:
Tyck till om ny energiplan för ett hållbart Göteborg
Nu finns ett förslag på ny energiplan för Göteborgs Stad. Planen är just nu ute på remiss och förhoppningen är att många ska tycka till om den. Planen beskriver hur Göteborgs Stad ska uppnå de energimål som finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, och samtidigt upprätthålla ett fortsatt stabilt energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar. 16 juni till 30 september 2021 är energiplanen på remiss till bolag och nämnder i Göteborgs Stad, näringsliv, akademi och andra kommuner och aktörer. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget och Miljöförvaltningen tar emot skriftliga synpunkter fram till den 30 september 2021.
Läs mer >>
Film om energiplanen >>
Transportstyrelsen vill ha bättre villkor för eldrivna enpersonfordon
Under 2020 och början av 2021 har Transportstyrelsen levererat tre översikter av marknaden för eldrivna enpersonsfordon. Med det begreppet avser man elassisterade cyklar, elsparkcyklar och andra eldrivna småfordon. Den första delrapporten från maj 2020 beskriver de regelverk som är relevanta för användningen eldrivna enpersonsfordon. Den andra rapporten från november 2020 går igenom omfattningen av olyckor och olyckstillbud. Där skrivs att antalet olyckor med elcykel har ökat gradvis, och olyckor med elsparkcykel har ökat kraftigt sedan fordonen introducerades i städer 2019. Risken tycks enligt rapporten vara lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel. Den tredje rapporten från mars 2021 ger en nulägesbeskrivning från Sverige och några olika länder. Utifrån nylägesbeskrivningen ger myndigheten ett antal förslag till regeländringar. Majoriteten av antalet eldrivna enpersonsfordon är i lagens mening en cykel och Transportstyrelsen anser inte att det behövs en ny fordonskategori för den typen av fordon. Man föreslår i stället en ändring av fordonsdefinitionen av en cykel så att man tar bort begränsningen på 250 watt av motoreffekten för elsparkcyklar. Transportstyrelsen vill också ta bort möjligheten att köra elsparkcykel på trottoaren (med undantag för personer med fysisk funktionsnedsättning). Man vill ta bort dagens regler som ger möjlighet att märka ut cykelpassager. Man vill också dra tillbaka den regel som sedan några år tillbaka gör det tillåtet att cykla på 50-kmvägar om det finns en parallell cykelbana. När det gäller hur publika hyr-elsparkcyklar används och parkeras i städer pekar man på att det finns bestämmelser för kommunerna att hantera parkeringen. Transportstyrelsen anser att kommunerna i större utsträckning bör utnyttja upphandling som ett verktyg för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar.
Rapporten om dagens regelverk >>
Rapporten om trafiksäkerhet >>
Slutrapport med förslag till ändrade regler >>
4996 Hj%c3%a4lm
Låg hjälmanvändning och många huvudskador bland elsparkcyklister 
Försäkringsbolaget Folksams forskningsavdelning har studerat olyckor med elsparkcyklar i Sverige. De har använt samma datakälla som Transportstyrelsen i notisen ovan, men även gått igenom egen skadestatistik och annan forskning. 83 procent av olyckorna var singelolyckor och i 13 procent skadades en annan trafikant, antingen av att en elsparkcyklist körde på dem eller av att elsparkcyklar låg i vägen. Elsparkcyklisterna utgjorde hela 14 procent av alla som sökte vård vid akutsjukhus i Stockholm efter en trafikolycka eller fallolycka mellan maj och augusti 2019. Män är överrepresenterade. Hälften av olyckorna skedde nattetid under helger. Enligt författarna antyder deras undersökning att elcyklister är överrepresenterade i olycksstatistiken i förhållande till sin andel av trafikarbetet. I deras data kunde de inte få fram uppgifter om eventuell alkoholpåverkan, men andra studier har visat att fyra av tio användare som råkar ut för olycka med elsparkcykel varit alkoholpåverkade. 44 procent av inrapporterade fall var huvudskador och 18 procent uppgav att de burit hjälm. Folksam rekommenderar åtgärder för att öka användningen av hjälm och bättre väghållning för att minska riskerna att köra omkull.
Läs mer >>
Översikt av åtgärder som kan stärka eldriven mikromobilitet i europeiska städer 
EIT Innoenergy är ett EU-finansierat organ som stödjer företag och organisationer i energiomställning. I en rapport från 2020 ger de sin bild av potentialen med elektrifierad mikromobilitet i Europa. De konstaterar att det skapas nya problem med publika elskotrar i städer som kan skapa konflikter med andra trafikantgrupper och försämra framkomligheten om de parkeras eller lämnas på olämpliga ställen. Rapporten ger ett antal förslag till åtgärder där olika aktörer kan styra utvecklingen i rätt riktning. Idag står elskotrar för enstaka promille av trafikarbetet i städer, de repareras en gång i månaden och har en livslängd på månader snarare än år. Innoenergy tror att en övergång till högre produktkvalitet, batteritillverkning med förnybar energi och högre andel återvunna komponenter kan minska klimat- och energiåtgång påtagligt. De tror också att ett bredare utbud av fordonstyper kan få betydelse för varuleveranser och i rapporten nämns Urban Arrow, Ono och Ducktrain som goda exempel. Författarna tror också att batteribytessystem kommer göra eldrivna mikrofordon mer attraktiva som hyrtjänst. För att dra nytta av den nya tekniken behöver dock städer jobba mer med samverkan och reglering. På sikt kan eldriven mikromobilitet bli viktiga komplement till kollektivtrafik och lastbilsbaserad distributionstrafik.
EIT Innoenergy >>
INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
EU-projekt erbjuder kunskap om fraktcyklar
Projektet City Changer Cargo Bike samlar europeiska aktörer för att utveckla kunskapen om cykelbaserad varudistribution. Man samlar kunskap om marknaden och dess aktörer. Man tillhandahåller guider för återförsäljare, seminarier, nyheter och rapporter. Ett exempel är en enkät till 38 tillfrågade leverantörer av fraktcyklar som visar att försäljningen av fraktcyklar i Europa ökade med 60 procent under 2019. Data för 2020 samlas in för närvarande.
City Changer Cargo Bike >>
4989 Styr St%c3%a4ll 1
640x640transp
GÖTEBORG:
Styr och Ställ – Extra tillfälliga stationer i Göteborg och Mölndal
Styr och ställ, Göteborgs Stads lånecykelsystem, har utvecklats sedan våren 2020 och finns på fler platser än tidigare, även i Mölndal. Till skillnad mot det tidigare systemet är Styr och ställ nu ett mer flexibelt system som innebär att cyklar får återlämnas i större särskilda ytor med hjälp av geofencing vilket innebär att stationsplaceringarna blir mer dynamiska beroende på efterfrågan och behov. Det finns även möjlighet för organisationer och företag att göra tillköp av stationer för att öka tillgängligheten till arbetsplatsen och till systemet. För användning av systemet finns även anpassade företagsabonnemang för tjänsteresor. I sommar blir det sju extra tillfälliga Styr & Ställ-stationer. På Saltholmen kommer det att finnas tre stationer. Det blir en station vid Delsjöbadet, Härlanda tjärn och Askimsbadet samt i Frölunda Torg. Det finns även tre i Mölndal.
Företagserbjudande >>
Tillfälliga stationer >>
Hitta lånecykelsystem och företag i Europa 
Branschorganisationen Cycling Industies Europe har en avdelning med europeiska lånecykelaktörer. Där ingår enligt egen utsago de ledande aktörerna i branschen vilka är Beryl, Citybike Global, Cityzen, Donkey Republic, Dott, Ebikelabs, Fluctuo, Mobilitydata, Nextbike, PBSC, Pony, Qucit, Ride On, Smoove, Urban Arrow och Urban Sharing. På organisationens hemsida finns nyheter, en klickbar karta över publika lånecykelsystem i Europa samt presentation av medlemsföretagen.
Cycling Industies Europe >>
Lånecyklarna i Helsingfors och Oslo är integrerade reseplaneraren för kollektivtrafik
I Helsingfors finns ett lånecykelsystem sedan 2016. Registrering av användare och betalning görs i en integrerad del av Helsingfors kollektivtrafikplanerare. Reseplaneraren ger också information om stationsplaceringar och tillgång på lånecyklar. Även Oslo stads reseplanerare tillhandahåller information om lånecyklar och tillgång vid stationer.
Helsingfors lånecyklar >>
Oslos lånecyklar >>
PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR
5000 Bravida
640x640transp
GÖTEBORG:
Bravida lanserar GreenHub
Service och installationsföretaget Bravida lanserar GreenHub i Göteborg den 1 september. Genom en centralt placerad hub möjliggörs att alla resor och transporter för tekniker och servicepersonal kan ske till fots, med kollektivtrafik eller med mikromobilitetsfordon såsom elcykel, elmoppe och lastcyklar. Detta är resor som tidigare gjordes med bil. Företaget skriver just nu avtal med flera lokala företag inom mikromobilitet och nästa steg är att även jobba med återbruk av installationsprodukter. Samma koncept lanseras samtidigt i Stockholm, Köpenhamn, Aarhus och Helsingfors. Detta är företagets enskilt största hållbarhetssatsning.
Bravida >>
Induktiv laddning av elsparkcyklar
Det svenskägda företaget Voi testar induktiv (sladdlös) laddning av elsparkcyklar tillsammans med det brittiska företaget Bumblebee Power. De tyska företagen Metz och Intis har också utvecklat induktiva laddstationer för elsparkcyklar.
Vois test >>
Metz och Intis upplägg >>
PÅ GÅNG
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.
25 AUG Transporteffektivitetsdagen 2021.
Webbinarium >>
21 SEP Where are we going? Trends and research directions in transports.
The role of hydrogen, Active mobility, Transport and urban development, Sfficient and effective logistics and transport, Safety. Webbinarium. >>
6 OKT Energidagen Väst 2021. 
Sol, energieffektivisering, biogas, elektrifiering och energisystem. Trollhättan. >>
6-7 OKT eComExpo, Stockholm
Konferens om elektrifieringen av transportsektorn. >>
10-12 NOV International Cycling Safety Conference. 
Lund. >>
26 OKT Roads to the Future. International Electromobility Conference. 
The latest research and cutting-edge technology within the field of electromobility with highlight on the theme “Charging from all perspectives”. Uppsala.
27 OKT Fossilfri konkurrenskraft - nu genomförs färdplanerna. Fossilfritt Sverige. 
Vad har hänt inom branscherna och vilka politiska förslag har regeringen genomfört? De 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft har börjat genomföras och det har blivit dags att ta temperaturen på hur arbetet går. Stockholm. >>

10-11 NOV Nordic EV Summit venue for the EV industry in Europe. 
Decision-makers from policy, industry, research and organizations. Oslo. >>

1-2 DEC 2021 POLIS Annual Conference. 
Provides an opportunity for cities and regions to showcase their transport achievements to a large audience of mobility experts, practitioners and decision makers.. >>
3-5 DEC E-car Expo. Utställning i Svenska Mässans av laddbart på bilmarknaden. 
Bilprovkörningar, testbana för elcyklar och elscootrar, mötesplats för laddtekniken. Fredag är branschdag, lördag och söndag är publikhelg. Göteborg. >>

FÖRDJUPNING: 

Business Region Göteborgs arbete med mikromobilitet
Intervju med ANASTAZIA KRONBERG, verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership, och SPYRIDON NTEMIRIS, projektledare Fordon och Transport – elektrifierat transportsystem
Varför intresserar sig Business Region Göteborg för mikromobilitet?
– Som Göteborgs stads näringslivskontor arbetar vi för en hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen. Mikromobilitet- och mikrologistikområdet är på stark framväxt och här finns många kvalificerade och instegsjobb för ungdomar. Till detta har vi ett politiskt uppdrag att stödja omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Där spelar eldrivna små fordon en viktig roll. Vi ser också en trend med många nya aktörer och ett växande intresse från investerare. Mikromobilitet kan hjälpa till när vi ställer om till mer hållbara transporter. Exempelvis minskar behovet av ny infrastruktur med smidiga fordon och effektiva transportlösningar.

Hur vill Business Region Göteborg stödja mikromobilitet? 
– Vi håller på att skaffa oss en bild av marknaden och de aktörer som kan vara en del av mikromobiliteten. Vi tror att regionen skulle tjäna på att få mer diversifierad marknad. Det kan exempelvis handla om att aktörer erbjuder uthyrning av cyklar under längre tid. Kanske skulle ett system som liknar privatleasing för bilar göra att fler skaffar en riktigt bra elcykel för pendlingsresor. Vi tror också att det finns behov av tjänsteföretag som gör det lättare att använda och serva cyklar. Nya tjänster kräver kompetens hos utvecklare, försäljare och servicemarknad och dem kan vi stödja.
640x640transp
640x640transp Det finns ett gap mellan behovet av service och utbudet i speciellt centrala Göteborg, men även bostadsnära. Det är vanligt med långa väntetider för att få sin cykel servad. Distribution av varor med elcyklar och andra små elfordon är också en bransch vi vill stödja.

Vad säger branschen?
– Branschen ser en brist på kompetens hos cykelreparatörer. I takt med att cyklarna blir mer avancerade och uppkopplade behövs en ny kunskap och erfarenhet hos servicepersonalen. Detta har vi tagit upp med utbildningsaktörer inom staden. En utmaning blir att bygga broar mellan olika delar av mikromobilitetsklustret, den traditionella fordonsindustrin och till staden. Vi kan erbjuda en lämplig plattform för detta.

Vad händer på mikrologistikområdet?
– I Göteborg har vi länge stöttat aktörer med eldrivna små fordon och cyklar för distribution i citymiljöer. Sådana upplägg kan ge högre kostnader per paket eftersom det krävs specialfordon och extra omlastning. Samtidigt ger det stora fördelar med smidig leverans, minskad miljöpåverkan och mindre trängsel. Vi har kontakt med cykelåkerier för att stödja deras behov och utmaningar för att kunna växa. 
640x640transp
De aktörer vi har kontakt med framhåller att deras fordon är mer effektiva än skåpbilar. Cykeln tar sig fram lättare och slipper fastna i köer. Staden behöver underlätta för mikrologistik genom att skapa bättre infrastruktur och citynära omlastningshubbar. Ytterligare en fördel kan vara att cykelleveranser inte kräver körkort och därför kan attrahera exempelvis studenter eller vara instegsjobb för grupper som har står längre från arbetsmarknaden.

Ser ni fler möjligheter med mikromobilitet?
– Området ger möjligheter till högre digitalisering och kan avlasta vägnätet, omfördela transportslag, effektivisera i täta delar av staden och integrera fler tjänster i kollektivtrafikens plattformar som i Oslo och Helsingfors. Det finns också potential för näringslivet i cykelturism. I Göteborg arbetar även Park- och naturförvaltningen med cykling på leder, guidade cykelturer, stigcykling och terrängcykling i naturområden. Ett intressant exempel finns i den kanadensiska staden Vancouver där man har utvecklat cykelstigar i socialt utsatta områden. För dem har det varit ett sätt att jobba med integration.

Intervju: Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i GöteborgsregionenLäs mer >>
460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig
unknown link